برای تو ........(آخرین)

 کفتمش:دل میخری پرسید  چند؟

گفتمش: دل   مال  تو   تنها  بخند

خنده ای کرد  و دل  از  دستم ربود

تا  به  خود  باز  آمدم  او  رفته  بود

دل ز دستش  روی خاک افتاده بود

جای پایش روی دل جا  مانده  بود

 

/ 2 نظر / 56 بازدید
سیزده

عین خودشه ما شالله چشم و ابروی داره

سکوت سرد

نگاهم بی نگاهت نگرانه دلتنگتم