برای تو... 3

خیلی ساده است

 

به سادگی یک دلتنگی کودکانه....

خیلی سخت است

به سختی پرواز روح از تن.....

خیلی دردناک است

به دردناکی روزهای انتظار....

خیلی شیرین است

به شیرینی خاطرات گذشته....

خیلی مبهم است

 

به مبهمی رفتنت ....

قصه زندگیم را میگویم...

دلتنگی دلتنگی دلتنگی... ریتم یکنواخت زندگی من!!!!

انتظار انتظار انتظار.....تمام هستی من!!!!

نبودت تو..... واقعیت تلخ زندگی من!!!!

تحمل کردن....سکوت....

چه کنم با این دل.............

/ 2 نظر / 15 بازدید
سرد

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خودخواهی ودورنگی بر وجودم تا ابد نشاندی ،

سرد

نفرین به تو که با زیباترین نقاب به چهره دوست درامدی. نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد نمیبخشمت