بازنده

مـن می بـافـم …

تـو می بـافـی … .

 


مـن بـرای ِ تـو کـلاه ؛ تـا سـرت گـرم شـود ،

تـو بـرای ِ مـن دروغ ؛ تـا دلـم گـرم شـود

/ 0 نظر / 16 بازدید